ประกาศผลการดำเนินงานด้าน ITA ปี 2566

รางวัลระบบช่วยเหลือนักเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2

ประกาศผลสอบ สพป.พิษณุโลก เขต 2

จุดเน้นสพป.พิษณุโลก 2

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ สพป.พิษณุโลก เขต 2


เมนูระบบประเมินความพึงพอใจ

1. สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบบประเมินความพึงพอใจ 4 ด้าน
2. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการบริหารจัดการและการให้บริการของ สพป.พิษณุโลก เขต 2

จดหมายข่าว สพป.พิษณุโลก เขต 2


<< ดูข่าวสารทั้งหมด >>

จดหมายข่าวโรงเรียนในสังกัด


<< ดูข่าวทั้งหมด >>