นโยบายการศึกษา สพป.พิษณุโลก 2


สถานีแก้หนี้ สพป.พิษณุโลก เขต 2 รอบ 4

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ สพป.พิษณุโลก เขต 2


เมนูระบบประเมินความพึงพอใจ

1. สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบบประเมินความพึงพอใจ 4 ด้าน
2. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการบริหารจัดการและการให้บริการของ สพป.พิษณุโลก เขต 2

หัวข้อ”พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) เทคนิค/วิธีการ/นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนฯกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สพป.พิษณุโลก เขต 2


<< ดู(PLC)ทั้งหมด >>

หัวข้อ”เอกสารแนวทางการจัดทำ..ระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2


<< ดูเอกสารแนวทาง ทั้งหมด คลิกที่นี่... >>

จดหมายข่าว สพป.พิษณุโลก เขต 2


<< ดูข่าวสารทั้งหมด >>

จดหมายข่าวโรงเรียนในสังกัด


<< ดูข่าวทั้งหมด >>