นโยบายผู้บริหาร

นโยบายและจุดเน้น เพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ
นโยบายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
ดร ผกาภรณ์  พลายสังข์