โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

 

ทำเนียบบุคลากร  สพป.พิษณุโลก เขต 2

 

ทำเนียบ กตปณ สพป.พิษณุโลก เขต 2