การจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบการใช้คำถามเพื่อพัฒนาทักษะ

การจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบการใช้คำถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านปากยาง

เจ้าของ นายภิรัฐพงค์ จอมสิริ

บทคัดย่อ :
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อเปรียบเทียบผลของการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบ
การใช้คำถามที่มีต่อทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการทดลอง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหว่างระหว่าง 5-6
ปีที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนบ้านปากยาง อำเภอวังทอง พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 17 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection)     ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบการใช้คำถามที่มีต่อทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย ครั้งนี้ ดำเนินการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  โดยใช้เวลาในการทดลอง 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 30 นาที ในเวลา 09.00-09.30 น. รวมระยะเวลาในการทดลองทั้งสิ้น 24 ครั้งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสังเกตทักษะการคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย แผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบการใช้คำถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยจำนวน 8 แผนนิทานสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 8 เรื่องมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างพฤติกรรมกับจุดประสงค์ IOC เท่ากับ 0.56 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และ ค่าความแตกต่างความก้าวหน้า
ผลการวิจัย
เด็กปฐมวัยมีทักษะการคิดวิเคราะห์หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบใช้คำถาม
สูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่.05