ประชุมขับเคลื่อน KRS ITA มาตรฐานเขต

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2  รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 , ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการประเมินตัวชี้วัดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ (KRS) , การติดตาม ประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฎิบัติราชการของสพฐ. และมาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 , การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) เพื่อขับเคลื่อน ชี้แจง แนวทางในการปฏิบัติ สร้างความรู้ความเข้าใจในการปฎิบัติงาน และรายงานผล วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2