เปิด บ้านวิชาการ โรงเรียนบ้านไทรดงยัง

นายไตรภพ สุเมรุไหว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรดงยัง ได้นำคณะครูจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ
ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 1 มีนาคม 2565 โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และ
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ภายในกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการได้มีนิทรรศการแต่ละกลุ่มสาระ โครงงานทักษะอาชีพ
ของนักเรียน การร้องเพลงลูกทุ่งเต้นประกอบเพลงและการแข่งขันส้มตำลีลา ตลอดการจัดกิจกรรมเต็มไปด้วย
ความสนุกสนาน ผู้ปกครองให้ความสนใจแก่ผลงานของนักเรียนเดินชมนิทรรศการพร้อมคำชื่นชมอย่างดียีง
ซึ่งถือเป็นการแสดงผลงานของนักเรียนตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา