อบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา รุ่นที่ 3

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วย นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ สพป.พิษณุโลก เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 16-19 มี.ค. 2565 มีโรงเรียนเข้าร่วม จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง โรงเรียนบ้านไทรย้อย และโรงเรียนบ้านซำรัง จำนวน ลูกเสือและเนตรนารีที่เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 96 คน และประธานในพิธีมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2564 , โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2564 และ โรงเรียนลูกเสือต้นแบบ ประจำปี 2564 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านเนินมะปราง วันที่ 16 มีนาคม 2565