อบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 4

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา รุ่นที่ 4 โดย นางปนัดดา ทับทิมทอง     ผู้อำนวยการฝึกอบรม กล่าวรายงาน เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือ น้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทาน มาเสริมสร้าง จิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน สามารถตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสา กิจกรรมจิตอาสาในสถานศึกษา และชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกสือแห่งชาติ โดยมีลูกเสือ เนตรนารีโรงเรียนวัดท่าหมื่นราม โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา และโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร จำนวน 59 คน เข้าร่วมการอบรม ในระหว่างวันที่ 22 – 24 มีนาคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนวัดท่าหมื่นราม