การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะดิจิตอลเชิงรุก

วันที่ 25 มีนาคม 2565 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะดิจิตอลสำหรับครูเพื่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ปีงบประมาณ 2565  ”  โดยมี ดร.สมคิด หาแก้ว รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เป็นผู้กล่าวรายงานในการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาทักษะดิจิตอลฯ พร้อมด้วยคณะวิทยากรจากคณะศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 2 และคณะครูโรงเรี่ยนบ้านโป่งปะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากอบรม นำกลับไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นการถ่ายทอดความรู้ในเชิงรุก ซึ่งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือสำคัญ ทั้งยังช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ อันจะช่วยให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศัลยภาพของตนเองในที่สุด ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2