ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564

วันที่ 31 มีนาคม 2565 นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ และใบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ให้แก่ข้าราชการพลเรือนที่มีคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ดังนี้ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพ.ศ. 2564 จำนวน 4 ราย และข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีพ.ศ. 2564 จำนวน 13 ราย ในการนี้ บุคลากรในสังกัดสพป.พิษณุโลก เขต 2 ได้รับการคัดเลือกข้าราชการดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 ได้แก่ ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 , นางสรัญญา แสงชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.พิษณุโลก เขต 2 และนางสาวศิริลักษณ์ ปวงขจร ครูโรงเรียนบ้านโป่งปะ สพป.พิษณุโลก เขต 2 ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก