ขอแสดงความยินดีกับร.ร.บ้านเข็กรับโล่รางวัลระดับประเทศ

นายณัฐกิตติ์ ชาวนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเข็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เปิดเผยว่า โรงเรียนบ้านเข็ก ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน การกล่าวคำอาราธนาและถวายทานในศาสนพิธี งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทางพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 5 (5″ MCU Contest) จัดโดย สำนักงานพระสอนศีลธรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภททีม 10 คน โดยมี นายจักรพันธ์ บินขุนทด นายณัฐนนท์ แย้มทับ เป็นครูผู้ฝึกสอน และมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย เด็กชายณัฐพร ตลุ่มเครือ ชั้น ม.3 เด็กสิทธิโชค แก้วแดง ชั้น ม.3 เด็กชายอลงกต ไพรวรรณ ชั้น ม.3 เด็กชายทวิชาติ อินทร์สุข ชั้น ม.3 เด็กชายเจษฎาภรณ์ วงกะโซ่ ชั้น ม.3 เด็กชายกษิเดช โสงขุนทด ชั้น ม.2 เด็กชายศุกลวัฒน์ อินอาด ชั้น ม.2 เด็กชายปวเรศ สิงห์เรือง ชั้น ม.2 เด็กชายศุภโชค จันดา ชั้น ม.2 เด็กชายเจษฎา เกิดติ่ง ชั้น ม.1โดยเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2565 ได้มอบหมายให้ครูผู้ฝึกสอน และตัวแทนนักเรียน เข้ารับมอบโล่ระดับประเทศ มอบโดย พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกหนึ่งรางวัลเกียรติยศ ที่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ตั้งใจฝึกฝน ฝึกซ้อมนักเรียน สร้างโอกาส ส่งเสริม สนับสนุน หาเวทีให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถทางพุทธศาสนา นำมาซึ่งความภาคภูมิใจ นำชื่อเสียงสู่รั้วโรงเรียนบ้านเข็ก และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2