อบรมปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาและบริหารศูนย์สอบ

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิด และการบรรยายพิเศษการอบรมปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินการพัฒนา และการบริหารศูนย์สอบ (การพัฒนาคลังข้อสอบตามมาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา) โดยดร.วสันต์ ปานทอง รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนและครูมีคลังข้อสอบใช้เป็นเครื่องมือในการทดสอบและพัฒนาผู้เรียนตามสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พร้อมนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีครูเข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน ในวันที่ 7เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2