การอบรม SAR ปีการศึกษา 2564

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 มอบให้ ดร.วสันต์ ปานทอง รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ zoom meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำรายงานผลประเมินตนเองของสถานศึกษาได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับริบาทของตนเอง ในวันที่ 8 เม.ย.2565 ณ ห้องประชุมดินทอง 2 สพป.พิษณุโลก เขต 2