ติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 11 เมษายน 2565 นายชนะ สุ่มมาตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการแนะแนว สพฐ. พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 17 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ได้แก่ พาน้องกลับมาเรียน โรงเรียนคุณภาพ ความปลอดภัยสถานศึกษา และหนี้สินครู โดยมี ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 , รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 , ผู้อำนวยการกลุ่ม , ศึกษานิเทศก์ , นายเนตร ใจเร็ว ผอ.โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลฯ และคณะครู รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ ณ โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฎ์