สพป.พิษณุโลก เขต 2 รับการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 17 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ได้แก่ พาน้องกลับมาเรียน โรงเรียนคุณภาพความปลอดภัยสถานศึกษา และหนี้สินครู โดยมี ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ น.ส.ประไพพัชร์ ดีอ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ คณะครู รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ วันที่ 25 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก