มอบนโยบายครุบรรจุใหม่ 37 ราย

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูฯ พบปะ มอบนโยบายแก่ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 2จำนวน 37 ราย กล่าวแสดงความยินดี ต้อนรับสุ่ครอบครัว สพป.พิษณุโลก เขต 2 ให้ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นครู เป็นข้าราชการที่ดี รัก เมตตาเด็ก พัฒนาคุณลักษณะ คุณภาพชีวิตของนักเรียน ทั้งร่างกายและจิตใจ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย มีจิตอาสา เสียสละช่วยเหลือโรงเรียน เพื่อนครู ชุมชน นอบน้อมกับผู้ปกครอง รักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพ ครองตน ครองคน ครองงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเตรียมพร้อมรับการประเมิน ศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเอง เพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ ก่อนส่งตัวปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา วันที่ 26 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2