พัฒนาบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพโครงการ

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงการและการรายงานผลการดำเนินงานของบุคลากรในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 2 โดย ดร.สมคิด หาแก้ว รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะความรู้ ความเข้าใจในการเขียนโครงการ และการรายงานผลการดำเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ โดยจัดอบรมแก่บุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 2 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 ณ โรงแรมหรรษนันท์ จ.พิษณุโลก