ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยฯ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 เพื่อพัฒนาโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ให้มีคุณภาพ โดยรวมพลังขับเคลื่อนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีปฏิบัติให้สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน