ประชุมสร้างความเข้าใจ ITA

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษการประชุมเพื่อทำความเข้าใจในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT : ITA) โดยมี ดร.วสันต์ ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 รายงานวัตถุประสงค์การประชุม เพื่อมอบหมายภาระงานในการขับเคลื่อนโครงการเขตสุจริต เปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การบริหารงบประมาณ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน พร้อมรับการประเมินในระบบออนไลน์ จาก สพฐ.โดยมีบุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 2 เข้าร่วมการประชุม ในวันที่ 29 เมษายน 2565 ณ โรงแรมหรรษนันท์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก