ประกาศตำแหน่งว่าง ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ได้ประกาศตำแหน่งว่างที่เหลือจากการพิจารณาย้าย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1- 3 ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ในการประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2565 นั้น

ในการนี้ ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก ขต 2 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งดังกล่าวทราบดดยทั่วกัน หากมีผู้ประสงค์ขอย้ายให้จัดส่งแบบคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมเอกสารประกอบที่เป็นปัจจุบัน ความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษา เอกสารประกอบการพิจารณา ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย  ส่งถึงสำนักงานเขตพื่นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ตามเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าไม่ประสงค์ขอย้าย

https://drive.google.com/drive/folders/1lJ4MTyGY4X-abqJTAk-tPK8lxIqdJHlI?usp=sharing