การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างใบงานด้วย Live Work Sheet และสร้างแบบทดสอบด้วย Google Form”

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างใบงานด้วย Live Work Sheet และสร้างแบบทดสอบด้วย Google Form” โดย ดร.วสันต์ ปานทอง รองผอ.สพป.พิษณุโลก กล่าวรายงาน เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนำความรู้ ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการสอน วันที่ 9 พ.ค. 2565 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2