อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโครงการและการรายงานผลการดำเนินงาน ”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโครงการและการรายงานผลการดำเนินงาน ”
ณ โรงแรมหรรษนันท์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 28 เมษายน 2565