ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเนินมะปราง

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายสุริยัน ชัยพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินมะปราง และนายวรสกล เพชรทิม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินมะปราง ร่วมกับคณะครูระดับชั้น
อนุบาล ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ เพื่อชี้แจง
การเปลี่ยนแปลงนโยบายของระดับชั้นอนุบาล และชี้แจงนโยบาย ด้านการจัดการเรียนการสอน งบประมาณด้านการจัดการศึกษาให้
ได้ทราบ