ประชุม คณะทำงานวิเคราะห์เครื่องมือติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ มีคำสั่ง ที่ ๒๖๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์เครื่องมือติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕’๖๕ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 6 เป็นประธานคณะทำงาน และมีท่านร่วมเป็นคณะทำงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะทำงานฯ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่จะใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้มีมาตรฐานในวันอังคารที่ ๑0 พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมดินทอง ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒