สพป.พล 2 เข้าร่วมชม รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. รายการพิเศษ พุธที่ 11 พฤษาคม 2565

ชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. รายการพิเศษ เรื่อง สถานศึกษาปลอดภัย มั่นใจ On-site โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.ประจำวันพุธที่ 11 พฤษาคม 2565 รายการพิเศษ ในเรื่อง สถานศึกษาปลอดภัย มั่นใจ On-site เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
– นโยบายของ สพฐ. กับการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
– มาตรการเปิดเรียน On -site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด-19 ในสถานศึกษา โดยนายแพทย์
สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขแนวทางการดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนของโรงเรียน โดยนางวรรณดีนาศสุขปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร
เขต ๑
– แนวทางการดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนของสำนักการศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยนางสาวศุภร คุ้มวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา สำนักการศึกษากรุงเทพมหานครรายการพิเศษนี้ จะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน และแผนเผชิญเหตุกรณีมีนักเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ว่ามีวิธีแก้ไขอย่างไร และในช่วงท้ายของรายการ มีภาพบรรยากาศการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนและความรู้สึกของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ในการจะได้กลับมาเรียนแบบ On-site ที่โรงเรียนอีกครั้ง