เผยเเพร่คู่มือการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

เผยเเพร่คู่มือการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ. 2561
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา..คลิกดาวน์โหลดที่นี่…..
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา