การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการใช้ Application PLK2 : ช่วยน้องกลับมาเรียน สพป.พล.เขต 2 และระบบความปลอดภัย MOE Safety Center

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 มอบหมายให้ดร.สมคิด หาแก้ว รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการใช้ Application PLK2 : ช่วยน้องกลับมาเรียน สพป.พล.เขต 2 และระบบความปลอดภัย MOE Safety Center โดย
นางบุญญดา วงศ์สุวคันธ เป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ป้องกัน แก้ไขบัญหา โครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา ด้วยระบบความปลอดภัย MOE Safty Center และโครงการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา กิจกรรม “พาน้องกลับมาเรียน” โดยการพัฒนานวัตกรรมในการเฝ้าระวังนักเรียนออกกลางคัน ด้วยApplication PLK 2 : ช่วยน้องกลับมาเรียน ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2