โรงเรียนบ้านเนินมะปราง จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง เมื่อวันที่ 10-13 พฤษภาคม 2565 นายสุริยัน ชัยพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินมะปรางร่วมกับคณะครูระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ เพื่อชี้แจงนโยบาย
ด้านการจัดการเรียนการสอน งบประมาณด้านการจัดการศึกษาให้ได้ทราบ