ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวสิริลักษณ์ เชาวน์เสริมสุข ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และบุคลากรกลุ่มบริหารงานเงินฯ ตรวจเยี่ยมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่1/2565 ณ โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทองและโรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์ พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับงานการเงิน บัญชี และพัสดุ เพื่อให้โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสพป.พิษณุโลก เขต 2 นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบทางราชการ