รับการนิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อม รับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

           วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองปรือ รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา จากกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยนายบรรพต ใจกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพันชาลี และนายวิรัตน์ สุทัศน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เข้ามานิเทศติดตามประจำเดือนพฤษภาคม ในเรื่องการเตรียมความพร้อมรับการเปิดเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และให้คำแนะนำกับคณะครูโรงเรียนบ้านหนองปรือได้นำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาต่อไป