เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

                วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองปรือ เวลา 13.00 น. ได้มีการจัดการเลือกตั้งประธานนักเรียนคนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 จากนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปรือผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงทั้งหมดเป็นจำนวน 134 คน ผลการเลือกตั้งปรากฏว่าประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 คือ เด็กชายพิชญะ เหลาท้าว คว้าคะแนนเสียงไป 72 คะแนน ตามด้วย เด็กหญิงพลอย ไพลิน พันธุ์โคตร คว้าคะแนนเสียงไป 20 คะแนน เด็กหญิงพศิกา แสงกระจ่าง ได้คะแนนเสียง 17 คะแนน เด็กหญิงเสาวลักษณ์ รสพล ได้คะแนนเสียง 16 คะแนน และเด็กหญิงณัฐธิดา ยอดเอียด ได้คะแนนเสียง 5 คะแนน ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3 คน และบัตรเสีย 1 ใบ โดยกิจกรรมนี้ เป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา