รวมพลตนพรรค์นอกกะลา

โรงเรียนพัฒนาตนเอง TSQP เป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดการ Share & Learn ร่วมกัน ระหว่างเครือข่ายการเรียนรู้วิชาชีพ PLN (Processional Learning Network)ในหลายระดับ ทั้งที่เป็นโค้ชกลางจากเครือข่ายมูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา และมหาวิทยาลัยนเรศวร โค้ชพื้นที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารและครูแกนนำ
รวมถึงโรงเรียนในเครือข่าย TSQP

นางปรียาวดี บัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เปิดเผยว่า โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง เข้าร่วมโครงการ โรงเรียนพัฒนาตนเอง TSQP เป็นปีที่ 2 โดยมีเป้าหมาย เพื่อ
1) พัฒนาสมรรถนะครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมืออาชีพ

2) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับนักเรียนให้เกิดปัญญาภายในและปัญญาภายนอก

3) เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ (Whole School Approach) ด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL/AL และ PLC

การประชุมวิชาการ “รวมพลตนพรรค์นอกกะลา โรงเรียนพัฒนาตนเอง TSQP ครั้งที่ 4” ณ โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง สพป.พิษณุโลก เขต 2 วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565  มี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ปรึกษา สพฐ. อดีต เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะตัวแทนท่านเลขาธิการ กพฐ. เปิดการประชุมวิชาการ
พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียน TSQP และworkshop คลินิกตามกลุ่มสนใจ ได้แก่

คลินิกที่ 1 ทางออกสำหรับการศึกษาฐานสมรรถนะ โดย ครูใหญ่วิเชียร ไชยบัง โรงเรียนลำ
ปลายมาศพัฒนา
คลิกนิกที่ 2 จิตวิทยากับการพัฒนาปัญญาภายใน โดย ครูต๋อย พรรณทิพย์พา ทองมี
โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง โรงเรียนบ้านหนองกุลา
โรงเรียนบ้านกองทูล
คลินิกที่ 3    ภาษาไทยวรรณกรรมสู่การคิดขั้นสูง โดย ครูยิ้ม ศิริมา โพธิจักร โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา โรงเรียนบ้านหนองหิน
คลินิกที่ 4    คณิตศาสตร์ Pro active สู่การคิดขั้นสูง โดย ครูฟ้า พารณี แถวพันธ์ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา โรงเรียนบ้านหนองกุลา โรงเรียนวัดท่ามะปราง
คลินิกที่ 5    ปฐมวัยกับการพัฒนา EF โดยโรงเรียนบ้านหนองกุลา โรงเรียนบ้านคลองเตย
คลินิกที่ 6    ออกแบบการเรียนรู้ AL โดย โรงเรียนวัดท่ามะปราง
คลินิกที่ 7    การออกแบบการเรียนรู้บูรณาการโดย PBL ฐานสมรรถนะ โดย โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง โรงเรียนบ้านกองทูล โรงเรียนสาธิตบรมธาตุ
และกิจกรรมเสวนาภาษานอกกะลาถอดบทเรียนผู้เดินทางถึงฝั่งฝัน

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 กล่าวว่า รวมพลตนพรรค์นอกกะลา โรงเรียนพัฒนาตนเอง TSQP ครั้งที่ 4 มีบุคลากรโรงเรียนในเครือข่าย และผู้สนใจจากหลายจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมงาน กว่า 400 คน นับเป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้  ของโรงเรียนโครงการการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (Teacher & School Quality Program: TSQP) หรือที่เรียกว่า “โรงเรียนพัฒนาตนเอง” ที่เข้มแข็ง