การประชุม “ชี้แจงทำความเข้าใจในการนำแนวทางไปปฏิบัติในสถานศึกษาให้กับครูผู้สอนใน 4 กลุ่มสาระหลักเพื่อแก้ปัญหาภาวะการณ์เรียนรู้ถดถอย ( Learning loss )

การประชุม “ชี้แจงทำความเข้าใจในการนำแนวทางไปปฏิบัติในสถานศึกษาให้กับครูผู้สอนใน 4 กลุ่มสาระหลักเพื่อแก้ปัญหาภาวะการณ์เรียนรู้ถดถอย ( Learning loss ) วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565

facebook สำนักงานเขตพื้นที่ฯ
https://www.facebook.com/phitsanulok22

youtube สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
https://www.youtube.com/watch?v=tHEQEKUAosI