ประชุมกรรมการจัดตั้งLLC

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุม Zoom Meeting การจัดตั้งศูนย์ขับเคลื่อนสถานการณ์ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (OBEC Learning Loss : LLC) โดยมี นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ประธานกรรมการ และผู้ปฏิบัติ หน้าที่ผู้ตรวจราชการกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 เป็นประธาน เพื่อ ฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนของผู้เรียน ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพิ่มคุณภาพ การเรียนรู้ และคุณภาพชีวิตของผู้เรียน จากผลกระทบของ COVID-19 วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมดินทอง 2 สพป.พิษณุโลก เขต 2