เรื่อง การพัฒนากระบวนการนิเทศ 3A4C เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้เชิงรุกสำหรับครูคณิตศาสตร์

เรื่อง การพัฒนากระบวนการนิเทศ 3A4C เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้เชิงรุกสำหรับครูคณิตศาสตร์ และรายงานการประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPIEST

นางเบญจวรรณ  อินต๊ะวงศ์ ตำแหน่ง ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้ทำผลงานทางวิชาการ
เรื่อง การพัฒนากระบวนการนิเทศ 3A4C เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้เชิงรุกสำหรับครูคณิตศาสตร์ และรายงานการประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPIEST เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำผลงานทางวิชาการ เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ