รายงานข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

รายงานข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ที่เป็นประเด็นท้าทายของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ จะเป็นประโยชน์และแนวทางในการนำนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติตามบริบท และสภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อด้านคุณภาพผู้เรียน คุณภาพผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา และคุณภาพ
การบริหารจัดการศึกษา