โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นมืออาชีพ

             วันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2565 นำโดยนางสาวษณอนงค์ ชูรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ วิทยากรพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม พร้อมด้วยครูผู้ช่วย จำนวน 3 ท่านได้แก่ นางสาววิภาวี ไขรัศมี ครูเอกปฐมวัย นางสาวรัชฎาภรณ์ ค้างคีรี ครูเอกประภมศึกษา นางสาวชฎาพร เนธิบุตร ครูเอกคอมพิวเตอร์ และนางสาวพิชญาพร แจงทอง ครูเอกพลศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นมืออาชีพ ณ โรงเรียนวัดบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2