อบรมเชิงปฏิบัติe-SAR เนินมะปราง และ บางกระทุ่ม

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) โดย ดร.วสันต์ ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมเพื่อให้สถานศึกษามีความเข้าใจ สามารถใช้งานระบบการรายงานผลการประเมินตนเองแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) และรายงานผลประเมินตนเองผ่านระบบมายัง สพป.พิษณุโลก เขต 2 เมื่อสิ้นปีการศึกษาได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โดยมีข้าราชการครูผู้รับผิดชอบในเครือข่ายพัฒนาการศึกษาอำเภอเนินมะปราง และบางกระทุ่ม เข้ารับการอบรมดังกล่าว ในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2