แบบสอบถามความพึงพอใจ 4 สพป.พล 2

แบบสอบถามความพึงพอใจ 4 ด้านคลิกตอบแบบประเมินแต่ละด้านที่ลิ้งค์นี้.ตามหัวข้อแบบประเมิน..ให้เลือก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้วทำการประเมิน