ไหว้ครู ปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านหนองงาได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ