สถานศึกษาฐานสมรรถนะ

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน โดยมี ว่าที่ ร.ต.วุฒิพงษ์ บุญญพันธ์โสภณ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรสมรรถนะให้กับครู นำไปใช้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะ และประเมินสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตร โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนเข้ารับการอบรม จำนวน 131 คน จัดอบรมในวันที่ 11 มิถุนายน 2565ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2