การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะดิจิทัล ปีการศึกษา 2565

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 คณะครูโรงเรียนบ้านซำหวายเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นางสาวชนากานต์ สิริวัฒนาเดชานางสาวปาริชาติ สิงห์เนตร และนางสาวปริมประภา วรรณลึก คณะครูจากโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการจัดทำแผนการเรียนรู้ Co-5 Steps และเทคนิคการสร้างสื่อด้วยโปรแกรมPower  point , Canva  , Kine Master เพื่อนำมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของคณะครูโรงเรียนบ้านซำหวาย ในนามโรงเรียนบ้านซำหวาย ขอกราบขอบพระคุณคณะวิทยากรทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้