ชุมชนบ้านซำหวายพัฒนาโรงเรียน ปีการศึกษา 2565

ชุมชนบ้านซำหวายเข้มแข็ง ร่วมแรงร่วมใจพัฒนา

     วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นำโดยผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้ปกครองนักเรียน

เด็กนักเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านซำหวาย ได้ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาโรงเรียน

เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ในนามโรงเรียนบ้านซำหวาย

ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้