ประชุม PMAQ 4.0

ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตัวชี้วัดที่ 4 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจในการจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามแนวทางที่กำหนด วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมดินทอง 2 สพป.พิษณุโลก เขต 2