อบรม ITA 2565

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลกเขต 2 ประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษการอบรมและศึกษาดูงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี ดร.วสันต์ ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรม เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต และศึกษาดูงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามโครงการ ให้เป็นไปตามพันธกิจ เป้าประสงค์ ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยมีประธานเครือข่าย 9 เครือข่าย และบุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 2 เข้าร่วมการประชุม และศึกษาดูงาน วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2