โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายนักเรียน ปีการศึกษา 2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านซำหวายจัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย

การเต้นเพื่อสุขภาพ ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านนายกลำพูน สีหะวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและให้โอวาทแก่ผู้ร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน ให้มีสุขภาพร่างกายและภูมิต้านทานที่แข็งแรง มีน้ำหนักและสัดส่วนสมวัยตามเกณฑ์