ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองกลด

วันพุธ ที่  15 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านหนองกลด ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัน์ภายในโรงเรียนบ้านหนองกลด