ศึกษาดูงาน ITA

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานเครือข่ายคุณภาพการศึกษา และบุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 2 ศึกษาดูงาน สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ตามโครงการเสริมสร้างคุณธนรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 พร้อมบุคลากร สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ให้การต้อนรับ และบรรยายพิเศษการบริหารจัดการการประเมิน ITA KRS PMQA พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำมาปรับปรุง เป็นแนวทางในการยกระดับผลการประเมินของสำนักงานเขตพื้นที่ และโรงเรียนในสังกัด วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1