ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ สอนเสริมเพิ่มเติม เวลา 15.30-16.30 น. ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ( Learning Loss )

นางสาวพัลลภา  ตุ้ยเต็มวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู โรงเรียนบ้านเขาน้อย จัดสอนเสริมเพิ่มเติมความรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาน้อยในทุกระดับชั้น

ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้  สอนเสริมเพิ่มเติม ทุกเนื้อหาสาระวิชา เวลา 15.30-16.30 น. ทุกวันจันทร์-วันศุกร์

เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้(Learning Loss)ที่เกิดจากผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19

ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้

ให้เหมาะสมกับวัย และสามารถนำความรู้มาพัฒนาตนเองได้ โดยในกิจกรรมนี้นั้น จะดำเนินการจัดในช่วงแรก ระยะที่ 1 ตลอดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ก่อนในระยะแรก