การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom) เรื่อง แผนภูมิวงกลม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวสุธีรา  จันทร์เกตุ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ได้ทำผลงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom) เรื่อง แผนภูมิวงกลม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

บทคัดย่อ